Statutul fiercarui membru CA (definitiv sau provizoriu)

Ion Iordache – administrator definitiv

Constantin Tăerel – administrator definitiv

Ștefan Alstani – administrator definitiv

Ana – Florina Vătășescu – administrator definitiv

Constantin Cîtu – administrator definitiv