Descrierea Proiectului

                                                

 

 

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDETUL MEHEDINTI, ÎN PERIOADA 2014-2020”

 

În data de 17.08.2021, S.C. SECOM S.A. a semnat contractul de finanțare cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare. Proiect denumit  “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mehedinti in perioada 2014-2020

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mehedinti in perioada 2014-2020  are o valoare totală de  284.265.168,10  (din care 79.90% contribuție Uniunea Europeană, 12.22% contribuție de la bugetul de stat, autoritățile locale contribuie  cu 1.88% si SECOM S.A. contribuie cu 6.00%)  și este destinat investițiilor în dezvoltarea  infrastructurii de apă și apa uzata în județul Mehedinți.

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 din POIM (2014 – 2020) prin creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației pentru localitățile si aglomerările din judetul Mehedinti aflate in aria de acoperire a Operatorului Regional.

Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc obiectivele specifice ale Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

 • creșterea gradului de conformare cu prevederile Directivei nr. 98/83/CE/1998 privind calitatea apei destinate consumului uman din aria de proiect prin creșterea nivelului de deservire a populației din localitățile/comunitățile cu peste 50 locuitori, de sistemul public de alimentare cu apa potabila de la 60,35% in anul 2018 (înainte de proiect) la 94,92% in anul 2024, reprezentând o populație adiționala de 38.671 locuitori. Conformarea restului de 5,08 % din populația din aria de proiect se va asigura din alte surse de finanțare realizându-se in final gradul de conformare de 100%;
 • creșterea nivelului de conectare și tratare a încărcării organice biodegradabile în 4 aglomerări mai mari de 2.000 L.E (din care 1 aglomerare mai mare de 10.000 L.E), conform cerințelor articolului 3 al Directivei 91/271/EEC, de la 80,75% din încărcarea aglomerărilor in anul 2018 (înainte de proiect) la 99,07% % in anul 2024, reprezentând o încărcare suplimentara de 9.066 L.E.

Proiectul de investiții reprezintă o noua etapa semnificativa in cadrul extinderii si modernizării infrastructurii de alimentare cu apa potabila si colectare si evacuare ape uzate menajere din Judetul Mehedinti, continuând procesul investițional derulat prin POS Mediu 2007 – 2013.

In domeniul infrastructurii de apa si apa uzata, prin Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeana s-au agreat un numar de obligații si perioade de tranziție privind conformarea României la prevederile Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate.

POIM continua acțiunile de conformare a infrastructurii de apa începute in perioada 2007-2013, prin POS Mediu.

 

Plan de investiții prioritare in perioada 2014-2020

Investitiile propuse sunt corelate cu cele derulate in perioada 2014- 2020 si din alte surse de finanțare si au ca scop conformarea cu Directivele UE astfel:

 • Grad conformare din punct de vedere al calității și cantității apei potabile, in aria de proiect (2S33), de la 60,35% pana la 94,92%, restul de 5,08% fiind conformat din alte fonduri de investiții.
 • Grad conformare din punct de vedere al epurării apei uzate de la 80,75% pana la 99,07%, in aria de proiect, restul de 0,93% fiind conformat din alte fonduri de investiții.

Prin proiect se urmărește creșterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populației prin prevederea următoarelor masuri:

 • Prevederea de stații de tratare a apei in vederea potabilizării apei
 • Optimizarea funcționarii unor stații de tratare existente
 • Reabilitarea si extinderea conductelor de aducțiune apa potabila, inclusiv rezervoare de apa potabila, stații de clorinare si stații de pompare
 • Reabilitarea si extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile
 • Reabilitarea si extinderea sistemelor de colectare a apelor uzate
 • Sisteme de supraveghere si control SCADA la nivel local, zonal si central
 • Deshidratarea nămolului provenit de la stațiile de tratare apa din Dunăre
 • Tratarea si valorificarea nămolului deshidratat provenit de la stațiile de epurare
 • Stocarea nămolului deshidratat in incinta unor stații de epurare existente
 • Evacuarea in emisar a apelor epurate.

 

 • Sisteme de alimentare cu apa

Prin proiect, pentru infrastructura de apa, au fost prevăzute investiții in 18 de sisteme de alimentare cu apa (sisteme zonale (SZA) si sisteme de alimentare cu apa (SA), respectiv: un sistem macrozonal – Drobeta Turnu Severin (Municipiul Drobeta Turnu Severin si localitățile Schela Cladovei, Simian, Dudașu, Dedoviţa Noua), 5 sisteme microzonele de apa – SZA Brebina (localitățile Brebina, Titerlești, Bratilovu), SZA Vânjuleț, SZA Erghevița (Dedoviţa Veche, Poroina, Erghevița si Valea Copcii), SZA Jiana, SZA Izvoru Barzii – Schinteiești, 12 sisteme locale de alimentare cu apa – SA Baia de Arama, SA Negoești, SA Strehaia, SA Comanda, SA Vânju Mare, SA Hinova, SA Bistrița, SA Cerneți, SA Cioroboreni, SA Jiana Veche, SA Dănceu, SA Burila Mare.

In aria proiectului din punct de vedere al parametrilor tehnici ce trebuie conformați, au fost luate in considerare următoarele aspecte:

 1. Reabilitarea si construcția de stații de tratare a apei potabile, împreuna cu masuri de creștere a siguranței în alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile – prin reabilitarea surselor de apa subterane, a aducțiunilor si rezervoarelor de înmagazinare. Astfel, prin proiect sunt prevăzute următoarele:
 • înlocuire pompe in foraje existente – 3 bucăți;
 • aducțiuni noi – 5.003 m;
 • aducțiuni reabilitate – 8.699 m;;
 • stații de clorinare noi – 1 bucăți;
 • stații de tratare si clorinare apa noi – 9 bucăți;
 • optimizare funcționare stație de tratare existenta – 1 bucata;
 • rezervoare de înmagazinare noi – 1 bucăți;
 • rezervoare de înmagazinare reabilitate – 5 bucăți.
 1. Reabilitarea si extinderea sistemelor existente de distribuție a apei. Astfel, prin proiect, sunt prevăzute următoarele:
 • stații de pompare noi amplasate in gospodarii de apa – 1 bucata;
 • stații noi de pompare amplasate pe rețelele de distribuție – 2 bucăți;
 • extindere rețea de distribuție apa potabila – 37.159 m;
 • reabilitare rețea de distribuție apa potabila – 21.324 m;
 • cămine de apometru pe branșamente existente – 953 bucăți;
 • înlocuire cămine de branșament pe branșamente existente – 5.844 bucăți.
 1. Dezvoltarea si îmbunătățirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa în localitățile urbane si rurale:
 • realizarea de sisteme SCADA noi pentru investițiile propuse prin proiect dar si integrarea informațiilor din SCADA existente in sistemul centralizat la nivelul întregii arii de operare;
 • linia nămolului in cadrul stații de tratare existenta Drobeta Turnu Severin – 1 bucata.
 • Sisteme de apa uzata

Limitele aglomerărilor au fost definite in baza calculului populației echivalente (populație echivalenta mai mare de 2. 000 L.E.) si a noii dezvoltări demografice, a fost realizata o analiza de opțiuni si au fost selectate soluțiile optime de transfer a apelor uzate spre stațiile de epurare existente. A fost propusa si o instalație de uscare a nămolului deshidratat in cadrul stației de epurare existente a Municipiului Drobeta Turnu Severin in vederea tratării si valorificării acestuia in cadrul unei fabrici de ciment.

Prin proiect, pentru infrastructura de apa uzata, au fost prevăzute investiții într-un cluster si in 2 aglomerări:

 1. Construirea de facilitați pentru gestionarea nămolului provenit din cadrul stațiilor de epurare existente. Astfel, prin proiect sunt prevăzute următoarele:
 • platforma de stocare nămol in cadrul stației de epurare Vânju Mare – 1 bucata;
 • instalație de uscare nămol deshidratat in cadrul SEAU Drobeta Turnu Severin – 1 bucata.
 1. Reabilitarea si extinderea colectoarelor de canalizare a apelor uzate, astfel, prin proiect sunt prevăzute următoarele:
 • extindere rețea de canalizare – 18.061 m;
 • reabilitare rețea de canalizare – 12.174 m;
 • conducte de refulare noi – 7.281 m ;
 • stații de pompare apa uzata noi – 23 bucăți;
 • stații de pompare apa uzata reabilitate – 1 bucata;
 • racorduri de canalizare amplasate pe rețele existente – 232 bucăți.
 1. Dezvoltarea si îmbunătățirea infrastructurii sistemelor centralizate de apa uzata în localitățile urbane si rurale:
 • realizarea de sisteme SCADA noi pentru investițiile propuse prin proiect dar si integrarea informațiilor din SCADA existente in sistemul centralizat la nivelul întregii arii de operare.
 • Investiții comune pentru sistemele de alimentare cu apa si cele de apa uzata

Prin proiect au fost propuse următoarele investiții care vor facilita modul de exploatare si operare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, respectiv:

 • achiziția de utilaje si echipamente de operare pentru sistemele de apa si cele de apa uzata
 • dotări de laborator pentru sistemele de apa si cele de apa uzata.

Proiectul are o valoare estimativa de 49.575.030 Euro (preturi curente fără TVA), din care, alimentare cu apa 29.317.189 Euro si apa uzata 20.257.841 Euro.

In cadrul proiectului, pentru implementarea acestuia, urmează a se achiziționa servicii, echipamente si lucrări astfel:

–           2 contracte de servicii (asistenta tehnica de management, publicitate si supervizare si servicii de audit) prin licitație deschisa/cerere de oferta;

–           1 contract de furnizare echipamente, utilaje tehnologice si dotări de laborator prin licitație deschisa;

–           8 contracte de lucrări prin licitații deschise, ce se vor desfășura conform condițiilor generale și specifice pentru contractele de achiziție sectorială de lucrări aprobate prin H.G. nr.1/2018, după caz.

Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publica vor respecta legislația românească in vigoare in domeniul achizițiilor publice, care prevede timpii necesari de respectat in procesul de licitare si atribuire a contractelor.

Condițiile contractuale utilizate vor fi elaborate respectând condițiile generale și specifice pentru contractele de achiziție sectorială de lucrări aprobate prin H.G. nr.1/2018 pentru contractele care au ca obiect exclusiv execuția de lucrări cat si pentru cele care au ca obiect atât proiectarea, cât și execuția de lucrări.

 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fonduri de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020