Descrierea proiectului

                                                               

     

 

„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți în perioada 2014-2020”

 

           În data de 11 martie 2019 s-a semnat Contractul de finanțare pentru Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata în județul Mehedinți în perioada 2014-2020” Proiect co-finanțat de Uniunea Europeana din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 în valoare de 6.566.782,13 lei.

           Proiectul face parte din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor; Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

          Obiectivul general este continuarea procesului de elaborare a documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurandu-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeana, precum și a legislației specifice naționale și europene în sectorul de apă/apă uzată. Prin intermediul acestui proiect se contribuie la realizarea obiectivului principal al POIM prin asigurarea unei calități ridicate ale aplicației de finanțare și a proiectului în sine, care va duce la dezvoltarea unei infrastructuri de mediu la standardele europene în vederea unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranța și utilizare eficienta a resurselor naturale.

Contractul de servicii „Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mehedinți, în perioada 2014-2020” a fost semnat in data de 10.08.2015 cu Romair Consulting S.R.L. – București, care are drept scop realizarea Studiului de Fezabilitate și a documentațiilor de atribuire pentru a implementa:

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDETUL MEHEDINTI, ÎN PERIOADA 2014-2020”

Societatea Secom S.A. implementează proiectul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Mehedinți, în perioada 2014-2020”  co-finanțat de Uniunea Europeana din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare (2014-2020)

Gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și apă uzată din zona proiectului trebuie îmbunătățită, aceasta fiind în responsabilitatea Operatorului Regional. Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor, Societatea SECOM S.A. a fost numită Operator Regional în județul Mehedinți.

Compania va furniza serviciile sustenabile de alimentare cu apă potabilă și colectare și epurarea apei uzate în aria proiectului, din județul Mehedinți.

Aria de operare acoperă un număr de 51 localități din 17 UAT-uri din județul Mehedinți care în prezent nu beneficiază de sisteme de alimentare cu apă cu acoperire sau au acoperire parțiala.

Totalul populației din aria de operare este de aproximativ 140.000 de locuitori.

În anul 2015 s-a semnat contractul de finanțare nr. 4558/25.03.2015 cu Ministerul Fondurilor Europene conform Axei prioritare 1A POS Mediu – Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă/apă uzată aferente următoarei perioade de programare financiara prima etapă valabilă conform exercițiului financiar POS Mediu pana la 31.12.2015

În data de 10.08.2015 s-a semnat contractul pentru implementarea proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din județul Mehedinți, în perioada 2014-2020” pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și a documentațiilor de atribuire.

Prin intermediul acestui proiect se contribuie la realizarea obiectivului principal al POIM asigurarea unei calități ridicate ale aplicației de finanțare și a proiectului în sine, care va duce la dezvoltarea unei infrastructuri de mediu la standardele europene.

 

 • Conformarea indicatorilor tehnici cu directivele Uniunii Europene privind calitatea apei furnizate consumatorilor

În aria Proiectului din punct de vedere al parametrilor tehnici ce trebuie conformați, au fost luate în considerare următoarele aspecte:

 1. Sursele de apă cu nivel ridicat de amoniu, fier, mangan, azotat, sulfuri si hidrogen sulfurat, precum și corecta alcalinității și pH-ului.

 

 

Nr. Crt. Denumire stație de tratare apa Localitate Comună/Oraș Stație de tratare pentru
1 STAP Comanda Comanda Strehaia amoniu, fier, mangan
2 STAP Hinova Hinova Hinova azotat
3 STAP Bistrița Bistrița Hinova azotat
4 STAP Burila Mare Burila Mare Burila Mare azotat
5 STAP Brebina Brebina, Titerlești, Bratilovu Baia de Arama corecție pH/alcalinitate
6 STAP Dănceu – biofiltrare Dănceu Jiana amoniu, fier, mangan, duritatea totală
7 STAP Jiana – biofiltrare Jiana Jiana amoniu, fier, mangan
8 STAP Jiana Veche Jiana Veche Jiana fier, mangan, sulfuri și hidrogen sulfurat
9 STAP Schinteiești Schinteiești, Jidoștița, Șușița Izvoru Barzii corecție pH/alcalinitate

 

 1. Reabilitarea și construcția de stații de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creștere a siguranței în alimentare și reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile – prin reabilitarea surselor de apă subterane și de suprafață, a aducțiunilor și a stațiilor de tratare. Astfel, prin proiect sunt prevăzute următoarele:
  • surse de apă noi – 2 bucăți;
  • înlocuire pompe în foraje existente – 5 bucăți;
  • aducțiuni noi și reabilitate – 38,8 km;
  • stații de colorare noi – 6 bucăți;
  • stații de tratare apă noi – 9 bucăți;
  • optimizare funcționare stație de tratare existente – 1 bucata;
  • rezervoare de înmagazinare noi – 5 bucăți;
  • rezervoare de înmagazinare reabilitate – 5 bucăți.
 2. Reabilitarea și extinderea sistemelor existente de transport și distribuție a apei. Astfel, prin proiect, sunt prevăzute următoarele:
  • stații de pompare noi amplasate in gospodarii de apă – 7 bucăți;
  • stații noi de pompare amplasate pe rețelele de distribuție – 13 bucăți;
  • rețea de distribuție apă potabilă nouă – 136,7 km;
  • rețea de distribuție apă potabilă reabilitată – 23,3 km;
  • branșamente pe rețele noi – 3.995 bucăți;
  • branșamente pe rețele existente – 1.293 bucăți;
  • branșamente reabilitate – 1.147 bucăți.
 3. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localitățile urbane și rurale:
  • realizarea de sisteme SCADA noi pentru investițiile propuse prin proiect dar și integrarea informațiilor din SCADA existente în sistemul centralizat la nivelul întregii arii de operare;
  • achiziția de utilaje și echipamente de operare pentru sistemul de apă și cel de apă uzată;
  • dotări de laborator pentru sistemul de apă și cel de apă uzată

 

 • Conformarea indicatorilor tehnici cu directivele Uniunii Europene privind colectarea apei uzate

În aria Proiectului din punct de vedere al parametrilor tehnici ce trebuie conformați au fost considerate următoarele aspecte:

 • Construirea/reabilitarea rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă terțiară de epurare) care asigură colectarea și epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e. Astfel, prin proiect sunt prevăzute următoarele:
  • platformă de uscare nămol în cadrul stației de epurare Vânju Mare – 1 bucată;
  • instalație de uscare nămol deshidratat în cadrul SEAU Drobeta Turnu Severin – 1 bucată.
 • Reabilitarea și extinderea colectoarelor de canalizare a apelor uzate, astfel, prin proiect sunt prevăzute următoarele:
  • rețea de canalizare noua – 95,7 km;
  • rețea de canalizare reabilitată – 12,2 km;
  • conducte de refulare noi – 25,8 km ;
  • stații de pompare apă uzată noi – 112 bucăți;
  • stații de pompare apă uzată reabilitate – 1 bucata;
  • racorduri de canalizare amplasate pe rețele noi – 3.205 bucăți;
  • racorduri de canalizare amplasate pe rețele existente – 232 bucăți;
  • racorduri de canalizare reabilitate – 553 bucăți;
  • stații de pompare noi de apă uzată – 112 bucăți;
  • stații de pompare apă uzată reabilitate – 1 bucată.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, protecția mediului înconjurător, și reprezintă baza selectării proiectelor ce urmează a fi sprijinite prin intermediul serviciilor de consultanta.

In acest sens, în anul 2008 s-a elaborat pentru Județul Mehedinți un Master Plan, actualizat în anul 2014, acesta având ca obiectiv general oferirea unei baze de decizie pentru strategia locală pentru dezvoltarea sectorului de apă și de apă uzată, în concordantă cu obiectivele generale negociate de România în cadrul procesului de aderare și post aderare.

Principalul scop al strategiei prezentate în Master Planul revizuit este de a identifica măsurile prioritare cu cele mai reduse costuri (din punct de vedere tehnic și instituțional) pentru a realiza obiectivele definite la nivel județean.

Obiectivul general al Master Planului este să ofere o strategie locala pentru dezvoltarea sectorului de apa și de apă uzată astfel încât să fie în concordanță cu obiectivele generale negociate de România în cadrul procesului de aderare și post-aderare. Pentru județul Mehedinți, aceste obiective sunt conformarea legislativă la angajamentele de tranziție și obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeana și Guvernul României și care să conducă la îmbunătățirea performanțelor operaționale a infrastructurii de apă a județului, pentru a se asigura viabilitatea financiară si operațională.

Pentru a pregăti o Strategie Generala în vederea identificării măsurilor prioritare cu cost cat mai scăzut (luând în considerare soluțiile tehnice și instituționale fezabile) pentru a atinge țintele naționale și județene definite în cadrul sectorului de apă și apă uzată, au fost luate în considerare următoarele: cantitatea și calitatea surselor de apă, prioritizarea tuturor aglomerărilor privind programul de investiție pe termen lung sau pe termen scurt, cadrul instituțional existent precum și situația existentă a infrastructurii de apă și apă uzată în județ.

Pentru ca Județul Mehedinți să poată realiza investițiile propuse și pentru a se conforma cu cerințele standardelor europene, trebuie să ia următoarele măsuri:

 • Concentrarea pe reabilitarea sistemelor existente în cele mai mari localități;
 • Construirea și reabilitarea rețelelor de apă uzată și a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea încărcării organice în aglomerări mai mari de 2.000 l.e.;
 • Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările incluzând localități relevante;
 • Implementarea și eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
 • Reabilitarea și construcția de stații de tratare a apei potabile, împreuna cu măsuri de creștere a siguranței în alimentare și reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile.
 • Reabilitarea și extinderea sistemelor existente de transport și distribuție a apei.

În cadrul proiectului, pentru implementarea acestuia, urmează a se achiziționa servicii, echipamente și lucrări astfel:

 • 2 contracte de servicii (asistentă tehnică de management și supervizare și servicii de audit) prin licitație deschisă/ cerere de ofertă,
 • 1 contract de achiziție echipamente, utilaje tehnologice și dotări de laborator prin licitație deschisă,
 • 10 contracte de lucrări prin licitații deschise, ce se vor desfășura conform condițiilor generale și specifice pentru contractele de achiziție sectorială de lucrări aprobate prin H.G. nr.1/2018, după caz.

Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publica vor respecta legislația românească în vigoare în domeniul achizițiilor publice, care prevede timpii necesari de respectat în procesul de licitare și atribuire a contractelor.

Condițiile contractuale utilizate vor fi elaborate respectând condițiile generale și specifice pentru contractele de achiziție sectorială de lucrări aprobate prin H.G. nr.1/2018 pentru contractele care au ca obiect exclusiv execuția de lucrări cât și pentru cele care au ca obiect atât proiectarea, cât și execuția de lucrări

Scopul planului de implementare este de a coordona și controla diferite activități astfel încât să se asigure finalizarea la timp a proiectului. Planul de implementare va fi actualizat în mod constant pe parcursul perioadei de implementare în funcție de dezvoltarea reala a proiectului.

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”